reflection refraction and total internal reflection


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề reflection refraction and total internal reflection
Mô tả This experiment contains two parts to be done, which are: Part I:This part defines the reflection and refraction laws of light and use Snell’s law to calculate the index of refraction of unknown material. Part II: This part defines the meaning of the critical angle and the total internal reflection and use the critical angle to calculate the index of refraction of a material.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bending of light, critical angle, index of refraction, light, reflection, refraction, total internal reflrction
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng


Tác giả tahani sarayreh
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 02/06/2020
Ngày cập nhật 02/06/2020