Projectile Lab (Angled Launch)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Lab (Angled Launch)
Mô tả •Draw motion diagrams for a projectile launched at an angle •Investigate how range, maximum height and flight time of a projectile changes with the launch angle •Determine gravitational field strength at a location by using a projectile and performing curve fitting on linearized data
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá angle, curve fitting, flight time, linearized data, motion diagrams, projectile, projectile range
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Arooj Mukarram
Trường / Tổ chức The Prairie School
Ngày đăng ký 26/05/2020
Ngày cập nhật 26/05/2020