uniformly accelerated motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề uniformly accelerated motion
Mô tả In this activity the student will control the distance traveled along the ramp and then read the velocity at the end of the ramp after that he/she will find the object's constant acceleration using the distance versus time squared graph and then he /she will find the gravity (g) and compare it to the real value 9.81m/s2
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá constant acceleration, constant force, gravity, ramp, velocity
Mô phỏng Mặt phẳng nghiêng


Tác giả Nawal Nayfeh
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 15/05/2020
Ngày cập nhật 19/05/2020