Balance Lab - Mystery Box


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balance Lab - Mystery Box
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá force, mass, moment, perpendicular distance, weight
Mô phỏng Cân bằng


Tác giả Ryan Walker
Trường / Tổ chức The St, Michael School
Ngày đăng ký 15/05/2020
Ngày cập nhật 15/05/2020