Force and Motion: Mass vs. Speed


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Force and Motion: Mass vs. Speed
Mô tả This is a student friendly activity that will guide students through the Force and Motion: Basics MOTION simulation. It focuses on how mass affects the speed of an object. The activity has screen shots from the simulation to help guide students through it.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Học từ xa
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá force, mass, motion, speed
Mô phỏng Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Heather Gaughan
Trường / Tổ chức P.S531
Ngày đăng ký 29/04/2020
Ngày cập nhật 29/04/2020