BendingLight_Remote_Lab Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề BendingLight_Remote_Lab
Mô tả This lab was designed specifically for students working remotely with guided inquiry. Learning Goals Describe what happens to light when it shines on a medium. Explain light direction changes at the interface between two media and what determines the angle. Describe the effect of varying wavelength on the angle of refraction. Explain why a prism creates a rainbow. Apply Snell’s law to a laser beam incident on the interface between media.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá inquiry, prism, rainbow, reflection, refraction, snell
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5)


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 15/04/2020
Ngày cập nhật 15/04/2020