Physics Graphing and Introduction to Models


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Physics Graphing and Introduction to Models
Mô tả Reviewing students' graphing skills and understanding of y=mx+b, building to creating a model from a graph. Can be used as a graphing practice and review for physics or a build up to modeling equations from data via graphing.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá graph, modeling, physics, y=mx+b
Mô phỏng Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5)


Tác giả Steve Banasiak
Trường / Tổ chức Homewood-Flossmoor HighSchool
Ngày đăng ký 27/11/2019
Ngày cập nhật 27/11/2019