MYP Physics: Gravitational force vs. Distance


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề MYP Physics: Gravitational force vs. Distance
Mô tả This task sheet can be used as a formative or summative assessment tailored for MYP physics students focusing on Criteria C: Processing and Evaluating.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Khác, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá MYP Physics, gravitational field
Mô phỏng Lực hấp dẫn: Những điều cơ bản (HTML5)


Tác giả Mehmet Salih Gencer
Email liên lạc msgmetu@yahoo.com
Trường / Tổ chức Guangzhou Nanfang International School
Ngày đăng ký 07/11/2019
Ngày cập nhật 07/11/2019