Exploring Chemical Reactions and the Law of Conservation of Mass


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Chemical Reactions and the Law of Conservation of Mass
Mô tả This is an NGSS aligned middle school activity designed to reinforce the concept of the atom, molecule, chemical reaction, and the Law of Conservation of Mass. Students should have an idea of what an atom and molecule represent as well as have some exposure to the Law of Conservation of Mass, prior to using this phet activity. I designed this activity as an assessment to see if students could apply their knowledge of an atom and molecule in a chemical reaction and observe and identify the Law of Conservation of Mass represented in this phet simulation. NGSS: Matter and Its Interactions: MS PS1-1, MS PS1-2, MS PS1-5; DCI: PS1.A Structure and Properties of Matter and PS1.B Chemical Reactions
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Khác, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atom, chemical reaction, law of conservation of mass, molecule, produces, reactants
Mô phỏng Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5)


Tác giả Lonny Villalobos, M.Ed.
Trường / Tổ chức Edward Harris Jr. Middle School, Elk Grove CA
Ngày đăng ký 04/10/2019
Ngày cập nhật 04/10/2019