Wave Intro Simulation Worksheet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave Intro Simulation Worksheet
Mô tả Students explore the simulation with Water, Sound, and Light to better understand Amplitude, Frequency and Wavelength.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Amplitude, Frequency, Light, Sound, Waves
Mô phỏng Sóng (HTML5)


Tác giả Bonnie Meaders
Trường / Tổ chức Wahlquist Jr. High
Ngày đăng ký 02/10/2019
Ngày cập nhật 02/10/2019