UNIDAD 1 S3 L1 MOVIMIENTO ONDULATORIO (ONDAS MECÁNICAS)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề UNIDAD 1 S3 L1 MOVIMIENTO ONDULATORIO (ONDAS MECÁNICAS)
Mô tả Mediante esta guía se pretende que el alumno conozca las variables que intervienen en el movimiento ondulatorio.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá MOVIMIENTO ONDULATORIO
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả FRANCISCO CRUZ CANTU
Trường / Tổ chức SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Ngày đăng ký 05/07/2019
Ngày cập nhật 12/10/2020