UNIDAD 1 S3 L1 MOVIMIENTO ONDULATORIO (ONDAS MECÁNICAS)


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक UNIDAD 1 S3 L1 MOVIMIENTO ONDULATORIO (ONDAS MECÁNICAS)
वर्णन Mediante esta guía se pretende que el alumno conozca las variables que intervienen en el movimiento ondulatorio.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द MOVIMIENTO ONDULATORIO
सादश्य दोरी वरील लाट (HTML5)


लेखक FRANCISCO CRUZ CANTU
शाळा/संस्था SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
दाखल दिनांक 7/5/19
आद्यवत 10/12/20