Equality Explorer - 6th Grade intro to solving


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Equality Explorer - 6th Grade intro to solving
Mô tả This lesson plan and accompanying activity sheet is intended to help 6th grade math students consider the meaning of an equals sign as a balance or equality statement. The activity involves using additive inverses to make zero and isolating a variable.
Chủ đề Toán
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá 6th, balance, equality, equations, math, one, one-step, solving, solving steps, step
Mô phỏng Đẳng thức (HTML5)


Tác giả Trevor Gibson
Trường / Tổ chức Middle School Teacher
Ngày đăng ký 20/06/2019
Ngày cập nhật 20/06/2019