Đẳng thức - Giải phương trình | Bất đẳng thức | Toán tử ngược - Mô phỏng tương tác PhET

Đẳng thức

Đẳng thức simulation

Topics

 • Giải phương trình
 • Bất đẳng thức
 • Toán tử ngược

Sample Learning Goals

 • Giải và biến đổi các phương trình đại số bằng cách áp dụng các tính chất của số thực (đặc biệt, tính chất ngược của phép cộng và phép nhân) và các tính chất của đẳng thức
 • Giải và biến đổi các phương trình đại số bằng cách thế các trị khác nhau vào 1 biến
 • Sử dụng mô hình cân để giải phương trình 1 ẩn và kiểm chứng chiến thuật giải của bạn
 • Giải phương trình bằng cách chỉ sử dụng các toán tử phổ dụng

Standards Alignment

Common Core - Math

 • HSA-REI.B.3

 • HSA-REI.A.1

 • HSA-CED.A.3

 • HSA-CED.A.1

 • 8.EE.C.8

 • 8.EE.C.7a

 • 8.EE.C.7

 • 7.EE.B.4

 • 7.EE.B.3

 • 6.EE.B.6

 • 6.EE.B.5

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.13