Quadratic Transformations (Vertex form) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Quadratic Transformations (Vertex form)
Mô tả Students will explore quadratic transformations by changing a, h, and k values using vertex form. Students will understand that "a" changes a parabola's concavity and (h, k) is the vertex. This is an intro to vertex form so rational "a"-values are not explored, nor is scaling.
Chủ đề Toán
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá concavity, quadratic, scale, transformation, vertex
Mô phỏng Đồ thị hàm bậc 2 (HTML5)


Tác giả Jennifer Moeller, Kevin Stirling
Trường / Tổ chức Boulder Valley School District
Ngày đăng ký 05/06/2019
Ngày cập nhật 05/06/2019