Quadratic Transformations (Vertex form) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Quadratic Transformations (Vertex form)
Mô tả Students will explore quadratic transformations by changing a, h, and k values using vertex form. Students will understand that "a" changes a parabola's concavity and (h, k) is the vertex. This is an intro to vertex form so rational "a"-values are not explored, nor is scaling.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá concavity, quadratic, scale, transformation, vertex
Mô phỏng Đồ thị hàm bậc 2 (HTML5)


Tác giả Jennifer Moeller, Kevin Stirling
Email liên lạc jennifer.moeller@bvsd.org, kevin.stirling@bvsd.org
Trường / Tổ chức Boulder Valley School District
Ngày đăng ký 05/06/2019
Ngày cập nhật 05/06/2019