Area Model Algebra - Multiplying Polynomials


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Area Model Algebra - Multiplying Polynomials
Mô tả Students will explore area models to develop understanding of multiplying monomial x binomial, binomial x binomial, three binomials.
Chủ đề Toán
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Multiplication of polynomials
Mô phỏng Đại số với mô hình diện tích (HTML5)


Tác giả Carolyn Felknor
Trường / Tổ chức BVSD
Ngày đăng ký 05/06/2019
Ngày cập nhật 05/06/2019