Coulombs Law Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Coulombs Law Activity
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Coulombs Law, electrostatics
Mô phỏng Định luật Coulomb (HTML5)


Tác giả David Kennedy (Adapted by Roland Van Kerschaveri & Marie Scearce, 2019)
Email liên lạc mscearce@philasd.org
Trường / Tổ chức Marie Scearce; Penn Treaty School, Philadelphia, PA
Ngày đăng ký 28/05/2019
Ngày cập nhật 28/05/2019