Investigating Electric Fields


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Investigating Electric Fields
Mô tả Students investigate the relationship between field strength and separation from a point charge. Students investigate and plot field diagrams.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá charge, field lines, field strength, graph
Mô phỏng Điện tích và điện trường (HTML5)


Tác giả Chris Straughan
Trường / Tổ chức Australian International School Singapore
Ngày đăng ký 17/05/2019
Ngày cập nhật 21/05/2019