Using Unit Rate to Understand Slope


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Using Unit Rate to Understand Slope
Mô tả This activity used unit rate and linear representations as an intro for how to talk about slope and y-intercept.
Chủ đề Toán
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá slope, unit rate
Mô phỏng Tỷ suất đơn vị (HTML5)


Tác giả Karissa Gonzalez
Trường / Tổ chức New Design High School
Ngày đăng ký 08/01/2019
Ngày cập nhật 08/01/2019