Projectile Parabolas


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Parabolas
Mô tả An activity to investigate projectile motion within the Algebra 2 class, including quadratic regression and calculations to find vertex and x-intercepts.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Algebra2, Quadratic functions
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Amy Read
Email liên lạc amyread@smsd.org
Trường / Tổ chức Shawnee Mission South High School
Ngày đăng ký 06/11/2018
Ngày cập nhật 06/11/2018