Density Investigation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Density Investigation
Mô tả Students investigate the relationship between mass, volume, and density. They try to develop a mathematical expression that will help them determine water displacement using the mass, volume, and density.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá density, mass and volume relationship, water displacement
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Laura Mattick
Trường / Tổ chức Newark Charter School
Ngày đăng ký 26/09/2018
Ngày cập nhật 26/09/2018