Beaded Factors Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Beaded Factors
Mô tả Students use the bead patterns in Proportion Playground to discover how factors, and specifically the GCF, are related to the patterns possible.
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5, Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá GCF, LCM, factors, multiples
Mô phỏng Sân chơi tỷ lệ (HTML5)


Tác giả Heather Politi
Email liên lạc heather.politi@bvsd.org
Trường / Tổ chức BVSD
Ngày đăng ký 08/06/2018
Ngày cập nhật 08/06/2018