Sân chơi tỷ lệ - Tỷ số | Suy diễn theo tỷ lệ | Tỷ suất đơn vị - PhET Interactive Simulations

Sân chơi tỷ lệ

Sân chơi tỷ lệ simulation

Topics

 • Tỷ số
 • Suy diễn theo tỷ lệ
 • Tỷ suất đơn vị

Sample Learning Goals

 • Sử dụng tỷ số làm các đặc trưng mô tả
 • So sánh ý nghĩa của tỷ số trong các ngữ cảnh khác nhau
 • Sử dụng việc thay đổi thang đo để tạo ra các tỷ lệ thức hay tìm ra các giá trị còn thiếu trong một tỷ lệ thức
 • Đơn giản các tỷ số để tạo ra các tỷ lệ thức hay tìm ra các giá trị còn thiếu trong một tỷ lệ thức
 • Sử dụng lý luận theo phép nhân để giải các bài toán

Standards Alignment

Common Core - Math

 • 7.RP.A.2a

 • 6.RP.A.3

 • 6.RP.A.1

 • 5.NF.B.4a

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.17