Making Sense of Slope Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Making Sense of Slope
Mô tả In this activity, students are asked to experiment with slope using the Graphing Lines sim. They will draw triangles showing vertical change and horizontal change to see how the visual slope of a line on a coordinate graph relates to the mathematical slope.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Slope, similar triangles and slope, slope formula
Mô phỏng Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5), Đồ thị Hàm tuyến tính


Tác giả Jim Freund
Email liên lạc jim.freund@bvsd.org
Trường / Tổ chức Horizons K-8 School, Boulder ,CO
Ngày đăng ký 06/06/2018
Ngày cập nhật 06/06/2018