Distributive Property Review


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Distributive Property Review
Mô tả This lesson is designed to review the distributive property. There are multiple opportunities to address common errors. This is a guided lesson since it is designed to be a review and to have conversations about many misconceptions that show up.
Chủ đề Toán
Cấp độ Middle School
Loại Discussion Prompts, Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá distributive property
Mô phỏng Đại số với mô hình diện tích (HTML5)


Tác giả Tim Kissinger and Larry Peters
Trường / Tổ chức BVSD
Ngày đăng ký 06/06/2018
Ngày cập nhật 06/06/2018