LKS


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề LKS
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá LKS
Mô phỏng Định luật Ohm (HTML5)


Tác giả Suci Nujul Hayati
Email liên lạc sucinujulhayati@gmail.com
Trường / Tổ chức Universitas Ahmad Dahlan
Ngày đăng ký 28/03/2018
Ngày cập nhật 28/03/2018