Investigating the Parameters of Circular Orbits


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Investigating the Parameters of Circular Orbits
Mô tả This activity guides students to determine the relationship between orbital speed, orbital radius, and the masses on the objects in a two-body system. Students vary certain parameters and compute the velocities.
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circular motion, orbits
Mô phỏng Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5)


Tác giả Bruce Palmquist
Trường / Tổ chức Central Washington University
Ngày đăng ký 07/02/2018
Ngày cập nhật 13/02/2018