KE and PE with the pendulum, Student


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề KE and PE with the pendulum, Student
Mô tả An inquiry -based activity where students develop their concept of the Law of Conservation of Mass while building a first concept of laws of thermodynamics.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Friction, Graphing, Inquiry, Kinetic Energy, Thermodynamics
Mô phỏng Con lắc (HTML5), Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả Don Loving
Trường / Tổ chức Murray State College
Ngày đăng ký 28/01/2018
Ngày cập nhật 28/01/2018