Gas laws simulation lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gas laws simulation lab
Mô tả This activity adapts the States of Matter: Basics sim to teach the ideal gas laws. The Gas Properties sim is better suited for this lesson, but it's available only in Java. Since it's in HTML5, this sim works with Chromebooks.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Gas laws, pressure, temperature, volume
Mô phỏng Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Dan Maley
Trường / Tổ chức Academy for Classical Education
Ngày đăng ký 27/08/2017
Ngày cập nhật 27/08/2017