Motion Graphs


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Motion Graphs
Mô tả Activity explores shapes of graphs produced doing different types of motion. Manipulate velocity and acceleration and see how the graphs are represented. use gradient calculations to solve velocity and acceleration and use area to calculate distance travelled.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Motion; velocity; displacement; acceleration; motion graphs; movement
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Simon Lees
Trường / Tổ chức St Hildas
Ngày đăng ký 17/07/2017
Ngày cập nhật 17/07/2017