Mass/Spring Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Mass/Spring Activity
Mô tả Student's find k of springs without knowing where x=0 is and use it to find length of spring, unknown mass, and gravitational field strength of Planet X. I use it in AP Mechanics C.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Hooke's Law, springs
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Dan Burns
Trường / Tổ chức Los Gatos High School
Ngày đăng ký 19/06/2017
Ngày cập nhật 19/06/2017