Standing Waves Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Standing Waves Lab
Mô tả Starts by having students apply speed = frequency x wavelength to find the speed of the waves. Students Investigate the harmonic frequencies of a fixed system and a free system.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Harmonics, Standing Waves, Waves
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Kristin Mandsager
Trường / Tổ chức Garden City High School
Ngày đăng ký 10/04/2017
Ngày cập nhật 10/04/2017