Investigating the relationship between field and potential around point charges


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Investigating the relationship between field and potential around point charges
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá electric field, equipotentials, potential
Mô phỏng Điện tích và điện trường (HTML5)


Tác giả Lori Fritz
Trường / Tổ chức Halcyon London international School
Ngày đăng ký 19/03/2017
Ngày cập nhật 19/03/2017