Critical Angle & Total Internal Reflection


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Critical Angle & Total Internal Reflection
Mô tả This activity allows students to explore what the critical angle is, measure it and link it to the calculation using Snell's Law. They then see what happens beyond the critical angle and then link this to fibre optic cabling.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Critical angle; Total Internal Refection; TIR; Refraction; Fibre optics
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Simon Lees
Trường / Tổ chức St Hildas
Ngày đăng ký 05/03/2017
Ngày cập nhật 05/03/2017