Determining Speed and Intensity of Light during Refraction


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Determining Speed and Intensity of Light during Refraction
Mô tả This activity allows students to collect data and see what happens to the speed of light and the light intensity as it passes through different media.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Speed of light; light intensity; refraction
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5), Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Simon Lees
Trường / Tổ chức St Hildas
Ngày đăng ký 02/03/2017
Ngày cập nhật 02/03/2017