Membrane Diffusion Tutorial


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Membrane Diffusion Tutorial
Mô tả Tutorial session to aid the understanding the most important concepts relating to diffusion across semi-permeable membranes.
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Plasma membrane, channels, diffusion, permeability
Mô phỏng Các kênh trên màng tế bào


Tác giả Michael Daw
Email liên lạc mdaw@staffmail.ed.ac.uk
Trường / Tổ chức University of Edinburgh
Ngày đăng ký 29/11/2016
Ngày cập nhật 29/11/2016