Parallel Connection: Warm Up


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Parallel Connection: Warm Up
Mô tả This simple activity will guide the students in understanding one of the electricity topics which is parallel connection.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuit diagrams, parallel connection
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Joel Potane
Trường / Tổ chức Department of Education Division of Cagayan de Oro
Ngày đăng ký 11/10/2016
Ngày cập nhật 11/10/2016