Density Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Density Simulation
Mô tả This is a modified version of a previously posted lab.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá CLEAR, density
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Eric Wright
Email liên lạc wrighte@royaloakschools.org
Trường / Tổ chức Royal Oak Middle School
Ngày đăng ký 19/09/2016
Ngày cập nhật 19/09/2016