Density Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Density Lab
Mô tả Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the Density simulator.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Density, Mass, Volume
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Jamie Schoenberger
Trường / Tổ chức Windermere Preparatory School
Ngày đăng ký 31/05/2016
Ngày cập nhật 31/05/2016