Acid/Base Solutions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Acid/Base Solutions
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acid, base, concentration, pH
Mô phỏng Dung dịch Acid-Base (HTML5)


Tác giả Angela Yochum
Email liên lạc yochum4@aol.com
Trường / Tổ chức Breckinridge Metro High School
Ngày đăng ký 18/03/2016
Ngày cập nhật 18/03/2016