Balancing Equations PhET


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balancing Equations PhET
Mô tả This activity guides juniors who saw balancing equations as 9th graders into remembering the basics of balancing equations.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá balancing equations, coefficients, conservation of mass
Mô phỏng Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5)


Tác giả Kristine McDaniel
Trường / Tổ chức Beavercreek high School
Ngày đăng ký 01/12/2015
Ngày cập nhật 01/12/2015