High School Chemistry 1 level Balancing Equations


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề High School Chemistry 1 level Balancing Equations
Mô tả A chemistry 1 high school level worksheet/virtual lab. Includes critical thinking questions, student designing activities, and an easy to grade summative assessment.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá balancing, graph, products, reactants
Mô phỏng Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5)


Tác giả laura peck
Trường / Tổ chức metro nashville public schools
Ngày đăng ký 18/11/2015
Ngày cập nhật 18/11/2015