Students' Learning Activity (Fluid Pressure & Flow)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Students' Learning Activity (Fluid Pressure & Flow)
Mô tả This activity leads the students to understand the basic concepts of fluid pressure and flow. Students will investigate how pressure works, answer problems and apply these concepts to the real world.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá flow, fluid, pressure
Mô phỏng Dòng và áp suất chất lỏng


Tác giả Caryll Baylon & Jeramie Bulat-ag
Trường / Tổ chức MSU-IIT
Ngày đăng ký 28/08/2015
Ngày cập nhật 28/08/2015