Electrical Charge Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electrical Charge Lab
Mô tả Lab exploring electrical energy concepts and charges. Many hands-on activities as well as PhET use.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá balloons, electric, energy, friction, lab, static
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), Bong bóng và tĩnh điện


Tác giả Dr. Wendy Adams
Trường / Tổ chức University of Northern Colorado
Ngày đăng ký 20/08/2015
Ngày cập nhật 25/08/2015