Eating and Exercise PhET: Body Systems grade 4-5


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Eating and Exercise PhET: Body Systems grade 4-5
Mô tả This is an untested lesson that I plan to use this year. Included is a student self-assessment table that can be adapted for other activities.
Chủ đề Sinh học
Cấp độ K-5
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá elementary
Mô phỏng Ẩm thực và Thể dục


Tác giả Molly Martin
Email liên lạc momartin@jeffco.k12.co.us
Trường / Tổ chức Elk Creek Elementary
Ngày đăng ký 20/08/2015
Ngày cập nhật 20/08/2015