Eating and Exercise PhET: Body Systems grade 4-5


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Eating and Exercise PhET: Body Systems grade 4-5
Mô tả This is an untested lesson that I plan to use this year. Included is a student self-assessment table that can be adapted for other activities.
Chủ đề Sinh học
Cấp độ K-5
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá elementary
Mô phỏng Ẩm thực và Thể dục


Tác giả Molly Martin
Trường / Tổ chức Elk Creek Elementary
Ngày đăng ký 20/08/2015
Ngày cập nhật 20/08/2015