Exploring Gravity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Exploring Gravity
Mô tả Introductory lab exploring how gravity is a force that it is dependent on the mass and distance. Includes an optional CER and exit ticket reflection. Includes teacher notes. In 2020, a remote lab was added which uses Gravity Force Lab Basics.
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá dependent, force, gravity, independent
Mô phỏng Lực hấp dẫn (HTML5), Lực hấp dẫn: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Sarah Borenstein and Trish Loeblein
Trường / Tổ chức Campus Middle School
Ngày đăng ký 10/08/2015
Ngày cập nhật 28/04/2020