What is an atom? Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề What is an atom?
Mô tả A guided inquiry activity used in introductory college chemistry for science majors. This is the third edition and implementation notes are included in a separate file for instructors. I can make an answer key available upon request.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Nuclear atom, atomic structure, subatomic particles
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử (HTML5)


Tác giả Shari Dunham
Email liên lạc sharidunham@moravian.edu
Trường / Tổ chức Moravian College
Ngày đăng ký 01/07/2015
Ngày cập nhật 01/07/2015