The Speed of Particles in the Different States of Matter


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Speed of Particles in the Different States of Matter
Mô tả In this activity you will investigate the physical science of how the three states of matter: solid, liquid and gas when varying the temperature changes the behavior of particles. You will be comparing particles in the three different phases.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá States of Matter
Mô phỏng Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản


Tác giả Marlene Mosley
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 16/03/2015
Ngày cập nhật 16/03/2015