Energy Skate Park: Basics Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skate Park: Basics Lab
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy Skate Park: Basics Lab Investigation
Mô phỏng Công viên trượt ván: Những điều cơ bản


Tác giả Sophie Lanchez
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 15/03/2015
Ngày cập nhật 15/03/2015