Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab
Mô tả Students have a precursory knowledge of circuit diagrams. Using this to introduce Kirchoff's and Ohm's Laws.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Circuit Diagrams, Reistance, Series and Parallel Circuits
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Elizabeth Hobbs
Trường / Tổ chức Washington High School, MO
Ngày đăng ký 13/02/2015
Ngày cập nhật 13/02/2015